cc彩球网投登录官网

cc彩球网投登录官网

cc彩球网投登录官网

邮箱登陆后台登陆

产品分类

产品分类 >> 分散染料

可碱性染色分散染料ADD系列

产品名称 色样 染色深度% 染料类型 染色时PH 摩擦 升华 汗渍 水洗
湿
分散艳黄ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
分散金黄ADD 200% 1.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
分散桃红ADD 200% 1.0 E 10.2 4 4 3-4 4 4 4 4 4
分散艳兰ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4
分散黄棕ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散橙ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4 4-5
分散大红ADD 200% 1.0 SE 10.2 4 4 4 4 4-5 4 4 4
分散红玉ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
分散兰ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
分散深兰ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散深兰ADD-G 200% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
分散藏青ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散黑ADD 300% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
分散黑ADD-G 200% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散黄ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5
分散红ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
分散玉红ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4-5 4 4 4 4
分散紫ADD 100% 2.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散翠蓝ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5